Registrer deg her for nyheter fra Bayer (for helsepersonell)

Oppdag det siste innen webinarer, vitenskapelige artikler, intervjuer, podcaster, arrangementer og mye annet profesjonelt innhold.

Gjør som mange andre kolleger og registrer deg for vårt nyhetsbrev.

 

Registrer deg her

Xarelto® i praksis, spørsmål og svar

Svar på vanlige spørsmål om Xarelto®

Xarelto® er en direkte Factor Xa-hemmer som tas oralt én gang om dagen ved:

 • forebygging av hjerneslag hos voksne med NVAF 
 • behandling av LE og DVT hos voksne, forebygging av tilbakevendende DVT hos voksne
 • forebygging aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter etter AKS
 • forebygging venetromboemboli hos voksne pasienter som gjennomgår elektiv hofte- eller knekirurgi

Med innføringen av alle nye behandlingsalternativer vil det ofte dukke opp spørsmål om bruken av dem i klinisk praksis. Svarene nedenfor på noen av de vanlige spørsmålene er utformet for å gi ytterligere veiledning til legen om riktig bruk av Xarelto®.

Dersom du ikke finner svaret på spørsmålet ditt her, kan du kontakte Bayer.

Hva er holdepunktet for å støtte bruken av Xarelto® hos pasienter med atrieflimmer som gjennomgår PCI med innleggelse av stent?

I PIONEER AF-PCI reduserte Xarelto® signifikant forekomsten av klinisk blødning hos pasienter med atrieflimmer som gjennomgikk PCI med innleggelse av stent.1 Xarelto® 15 mg én gang daglig i tillegg til P2Y12 hemmer i maksimalt 12 måneder etter PCI med innleggelse av stent er allerede implementert i klinisk praksis. Xarelto® er eneste NOAK som er anbefalt spesifikt i 2017-fokusutgaven av ESC-retningslinjene for DAPT hos pasienter med indikasjon på OAK med llb/B-anbefaling basert på PIONEER AF-PCI-resultatene.1,2

Kan pasienter med atrieflimmer uten nedsatt nyrefunksjon behandles med en redusert dose NOAK dersom jeg vurderer dem som aktuelle?

I en retrospektiv analyse av 14 865 pasienter i en amerikansk administrert database konkluderte Yao et al med at underdosering av NOAK er assosiert med høyere risiko for hjerneslag uten noen fordeler for pasientene.3

Studien viser at blant de 13 392 pasientene uten nyreindikasjoner for dosereduksjon var 13,3% potensielt underdosert.3

Suboptimal beskyttelse mot hjerneslag med uegnede NOAK-doser har ingen fordeler for pasientsikkerheten. Det ble ikke funnet statistisk signifikante relasjoner mellom dosereduksjon og risikoen for hjerneslag eller blødning hos pasienter som ble behandlet med Xarelto®.3

Hvilken dose med Xarelto® bør brukes ved forlenget VTE-behandling for hver av LE/DVT-pasientene mine?

Ideelt sett bør  LE/DVT-pasientene undersøkes for personlig risiko ved måned 6 av Xarelto®-behandlingen.4

Etter seks måneder kan du velge å redusere dosen av Xarelto® til 10 mg én gang daglig. For pasienter som anses for å ha høy risiko for tilbakevendende  VTE for eksempel pasienter med kompliserte komorbiditeter eller pasienter som har utviklet tilbakevendende VTE (mens de tar 10 mg én gang daglig), bør det vurderes å gi en dose med Xarelto® 20 mg én gang daglig.

Hos pasienter med tilbakevendende VTE, hvordan bør dosen av Xarelto® endres ved forlenget forebyggende behandling?

Fra måned 6 og videre bør dosen av Xarelto® økes tilbake til 20 mg én gang daglig dersom pasienten har hatt tilbakevendende VTE under behandling med Xarelto® 10 mg én gang daglig.4

Må jeg justere dosen av Xarelto® hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon?

Xarelto® elimineres både gjennom lever og via nyrene, der to tredjedeler metaboliseres av leveren, og én tredjedel av det aktive legemidlet elimineres uendret via nyrene. Det er ikke behov for dosejusteringer ved bruk av Xarelto® hos pasienter med mild nedsatt nyrefunksjon (CrCl 50–80 ml/min). Xarelto® bør brukes med forsiktighet hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl 15–29 ml/min) og nedsatt nyrefunksjon og samtidg bruk med andre legemidler som øker konsentrasjon av rivaroksaban i plasma.4 Xarelto® er ikke utprøvd i pasientpopulasjonen med kreatininclearance på <15 ml/min og bruken er ikke anbefalt i denne pasientpopulasjonen.4

Eliminasjonen av rivaroksaban reduseres ved nedsatt nyrefunksjon.5 Derfor, og basert på fase 3-studien (ROCKET AF), anbefales det en dosejustering ved atrieflimmer (20 mg én gang daglig til 15 mg én gang daglig) hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon [CrCl 15–49 ml /min]. For VTE-pasienter med nedsatt nyrefunksjon [CrCl 15–49 ml /min] kan det vurderes en dosereduksjon (20 mg OD til 15 mg OD) dersom blødningsrisikoen veier opp for tromberisikoen. Det er ingen dosejustering hos pasienter som tar Xarelto® 10 mg én gang daglig eller 2,5 mg to ganger daglig.

Hvorfor er det ikke behov for rutinemessig koagulasjonsovervåkning?

Rivaroksaban viser konsekvente, doseavhengige plasmanivåer på tvers av flere pasientpopulasjoner. Med fastdose, et bredt terapeutisk vindu, få medikamentsinteraksjoner og forutsigbar farmakodynamikk er det ikke behov for rutineovervåkning av koagulasjonsparametrene.4,6

Faktor Xa-aktiviteten henger tett sammen med plasmakonsentrasjonen. Protrombintiden (PT) varierer på en lineær doseavhengig måte med plasmanivåene av Xarelto®.4

Hvordan kan jeg måle den antikoagulerende effekten av rivaroksaban?

Anti-Faktor Xa Chromogenic-analysen4 og protrombintiden (11) (PT), med Neoplastin Plus som reagens er identifisert som egnede koagulasjonstester for rivaroksaban med validerte rivaroksabankalibratorer og -kontroller.4

PK-profilen til rivaroksaban, inkludert tiden for forrige medikamentsdose, Cmaks og Cmin må tas i betraktning når man tolker resultatene av disse testene.4,7

Anti-Faktor Xa Chromogenic-analysen beregner rivaroksabanplasmakonsentrasjonen nøyaktig. PT forlenges på en konsentrasjonsavhengig måte4,8  og forholdsmessig til økningen i anti-Xa-aktiviteten,9 men endringen i PT er mindre, og mye overlapper innenfor de forskjellige doseregimene og Cmaks/Cmin-nivåene.9

AF – hjerteflimmer ALAT – alanin aminotransferase aPTT – aktivert delvis tromboplastintid BID – to ganger daglig CI – konfidensintervall DAPT – dobbel behandling med platehemmere DVT – dyp venetrombose HR – risikofrekvens INR – internasjonal normalisert ratio NOAK – non-vitamin K-antagonist oral antikoagulant NVAF – ikke-klaffeassosiert hjerteflimmer OAK – oral antikoagulant OD – én gang daglig PCI – perkutan koronar intervensjon LE – lungeemboli PT – protrombintid ULN – øvre normalgrense VTE – venetromboemboli.

 

PP-XAR-NO-0542-2

Referanser

   Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon SPAF: 

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko 
  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon 
  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance <15 ml/min 
  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer 
  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner 
  • Bruk anbefales ikke hos pasienter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser.Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter er kontraindisert, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent
  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninge
   MA-XAR-NO-0106-6, AUG 2023


  Uthevet sikkerhetsinfo VTE:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko
  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon
  • Vanligst rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner
  • Bruk anbefales ikke hos pasienter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser.
  • Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter er kontraindisert, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent.
  • For forebyggende behandling av aterotrombotiske hendelser bør rivaroksabanbehandling unngås hos pasienter som får dobbel platehemmende behandling 
  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger 
   MA-XAR-NO-0107-5, AUG 2023


  Uthevet sikkerhetsinformasjon CAD/PAD: 

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko 
  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon
  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min 
  • Samtidig behandling av akutt koronarsyndrom med platehemmende behandling ved tidligere slag eller TIA er kontraindisert. 
  • Samtidig behandling av koronarsykdom/perifer karsykdom med ASA ved tidligere hemoragisk/lakunært slag, eller ethvert slag i løpet av siste måned er kontraindisert.
  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer
  • Bruk anbefales ikke hos pasienter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser.
  • Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter er kontraindisert, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent
  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner 
  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger
   MA-XAR-NO-0105-3, AUG 2023