Glemt dose ved behandling av AF

Glemt tablett ved slagforebygging:

 • Xarelto bør tas umiddelbart
 • Neste dag bør pasienten fortsette som anbefalt med én daglig dose
 • Dobbel dose skal ikke tas i løpet av én og samme dag som erstatning for en glemt dose

Glemt dose ved behandling av LE/DVT

For de første 21 dager:

 • Xarelto bør tas umiddelbart for å sikre inntaket på 30 mg
 • Xarelto per dag. I dette tilfellet kan to 15 mg tabletter tas samtidig
 • Neste dag bør pasienten fortsette som anbefalt med 15 mg to ganger daglig

 

Dag 22 og utover:

 • Xarelto bør tas umiddelbart
 • Neste dag bør pasienten fortsette som anbefalt med én daglig dose
 • Dobbel dose skal ikke tas i løpet av én og samme dag som erstatning for en glemt dose

 

Bytte mellom

 • ytte fra andre NOAKs2
 • Seponere NOAK
 • Start med Xarelto en gang daglig ved neste planlagte dose

 

PP-XAR-ALL-1806-1

   Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  SPAF:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon

  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min

  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer

  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger.

   

  VTE:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon

  • Vanligst rapportere bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Hos pasienter med aktiv cancer anbefales 20mg

  • For pasienter med LE og kreft, bør LMWH vurderes for de første 6 måneder, etter 6 måneder kan rivaroksaban (eller edoksaban) vurderes til kreftpasienter uten gastrointestinal kreft.

  • Full dose antikoagulasjon er anbefalt til pasienter med residiv VTE som ikke er relatert til en større reversibel risikofaktor, som større trauma eller kirurgi

  • Kontraindikasjoner for NOAK ved VTE hos pasienter med antifosfolipidsyndrom.  Ved antifosfolipidsyndrom anbefales VKA.

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger

   

  CAD/PAD:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon for Xarelto vaskulær dose:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min

  • Ikke anbefalt ved tidligere hemoragisk eller lakunært slag, eller slag i løpet av siste måned

  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontra­indikasjoner, forsiktighets­regler, interaksjoner og bivirkninger