Det finnes strategier for å stoppe eller redusere blødninger når pasientene bruker antikoagulasjonsmidler1

 • NOAK-ene har fordelen med kort halveringstid sammenlignet med VKA-ene2-10
 • I de fleste av blødningshendelsene vil kliniske standardtiltak føre til at blødningene stanser1,7-13
 • I sjeldne tilfeller kan det oppstå livstruende blødninger. Da er prioriteten å redde pasienten ved å ta i bruk vanlige strategier for blødningshåndtering. I henhold til de nye internasjonale retningslinjene bør ikke-spesifikke bredspektrede reverseringsmidler, som PCC, vurderes, i tillegg til spesifikke reverseringsmidler, dersom disse er tilgjengelige.1

Behandling av blødninger

De følgende anbefalingene gjenspeiler gjeldende publikasjoner fra kliniske studier, konsensunspublikasjoner, gjeldende lovgivning og økende klinisk erfaring med Xarelto®, som nå inkluderer behandlingen av over 66,1 millioner pasienter på verdensbasis, på tvers av syv godkjente indikasjoner.*,7,14

Anbefalte strategier for behandling av blødninger1

Managing Bleeding

FFP – fersk frossen plasma PCC – protrombinkomplekskonsentrat rFVIIa – rekombinant factor VIIa.

Generell håndtering av akutt blødning1

Tilpass i henhold til alvorlighetsgraden og lokasjonen av blødningen hos den enkelte.

Forsinke eller seponer pågående behandling med Xarelto®1,7

Ta i bruk symptomatiske behandlingstiltak i henhold til blødningsgrad:

 • Mekanisk kompresjon
 • Kirurgiske prosedyrer for bløgningskontroll
 • Væskeerstatning og hemodynamisk støtte
 • Blodprodukter (pakkede røde blodceller og/eller fersk, frossen plasma)

Anbefalinger for håndtering av alvorlige, livstruende blødninger1

Hvis blødningen ikke kan kontrolleres med tiltakene nevnt ovenfor, bør administrering av enten et spesifikt reverseringsmiddel for faktor Xa-hemmerene (andeksanet alfa) som motvirker Xareltos farmakodynamiske effekter, eller en spesifikk reverserende prodoagulant som f.eks. protrombinkomplekskonsentrat (PCC), aktivert protrombinkomplekskonsentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIA), vurderes

Håndtere overdose av Xarelto®1,7

Aktivt kull kan være nyttig for å redusere absorpsjon hvis det brukes innen 2 timer ved mistanke om overdose.

På grunn av høy proteinbinding er dialyse ikke virkningsfullt.

Dersom en overdose følges av blødning, bør man følge de generelle behandlingsmetodene ovenfor.

Når blødningen er stanset2

Vurder risikoen for trombose på nytt og start Xarelto ved aktuell dose på nytt på egnet tidspunkt.

* Beregning basert på IQVIA MIDAS-databasen: Salg per kvartal Q4 2019.

 

PP-XAR-NO-0543-1

 

Referanser

   Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon SPAF: 

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko 
  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon 
  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance <15 ml/min 
  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer 
  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner 
  • Bruk anbefales ikke hos pasienter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser.Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter er kontraindisert, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent
  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninge
   MA-XAR-NO-0106-6, AUG 2023


  Uthevet sikkerhetsinfo VTE:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko
  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon
  • Vanligst rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner
  • Bruk anbefales ikke hos pasienter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser.
  • Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter er kontraindisert, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent.
  • For forebyggende behandling av aterotrombotiske hendelser bør rivaroksabanbehandling unngås hos pasienter som får dobbel platehemmende behandling 
  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger 
   MA-XAR-NO-0107-5, AUG 2023


  Uthevet sikkerhetsinformasjon CAD/PAD: 

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko 
  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon
  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min 
  • Samtidig behandling av akutt koronarsyndrom med platehemmende behandling ved tidligere slag eller TIA er kontraindisert. 
  • Samtidig behandling av koronarsykdom/perifer karsykdom med ASA ved tidligere hemoragisk/lakunært slag, eller ethvert slag i løpet av siste måned er kontraindisert.
  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer
  • Bruk anbefales ikke hos pasienter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser.
  • Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter er kontraindisert, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent
  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner 
  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger
   MA-XAR-NO-0105-3, AUG 2023