Det finnes strategier for å stoppe eller redusere blødninger når pasientene bruker antikoagulasjonsmidler1

 • NOAK-ene har fordelen med kort halveringstid sammenlignet med VKA-ene2-10
 • I de fleste av blødningshendelsene vil kliniske standardtiltak føre til at blødningene stanser1,7-13
 • I sjeldne tilfeller kan det oppstå livstruende blødninger. Da er prioriteten å redde pasienten ved å ta i bruk vanlige strategier for blødningshåndtering. I henhold til de nye internasjonale retningslinjene bør ikke-spesifikke bredspektrede reverseringsmidler, som PCC, vurderes, i tillegg til spesifikke reverseringsmidler, dersom disse er tilgjengelige.1

Behandling av blødninger

De følgende anbefalingene gjenspeiler gjeldende publikasjoner fra kliniske studier, konsensunspublikasjoner, gjeldende lovgivning og økende klinisk erfaring med Xarelto®, som nå inkluderer behandlingen av over 66,1 millioner pasienter på verdensbasis, på tvers av syv godkjente indikasjoner.*,7,14

Anbefalte strategier for behandling av blødninger1

Managing Bleeding

FFP – fersk frossen plasma PCC – protrombinkomplekskonsentrat rFVIIa – rekombinant factor VIIa.

Generell håndtering av akutt blødning1

Tilpass i henhold til alvorlighetsgraden og lokasjonen av blødningen hos den enkelte.

Forsinke eller seponer pågående behandling med Xarelto®1,7

Ta i bruk symptomatiske behandlingstiltak i henhold til blødningsgrad:

 • Mekanisk kompresjon
 • Kirurgiske prosedyrer for bløgningskontroll
 • Væskeerstatning og hemodynamisk støtte
 • Blodprodukter (pakkede røde blodceller og/eller fersk, frossen plasma)

Anbefalinger for håndtering av alvorlige, livstruende blødninger1

Hvis blødningen ikke kan kontrolleres med tiltakene nevnt ovenfor, bør administrering av enten et spesifikt reverseringsmiddel for faktor Xa-hemmerene (andeksanet alfa) som motvirker Xareltos farmakodynamiske effekter, eller en spesifikk reverserende prodoagulant som f.eks. protrombinkomplekskonsentrat (PCC), aktivert protrombinkomplekskonsentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIA), vurderes

Håndtere overdose av Xarelto®1,7

Aktivt kull kan være nyttig for å redusere absorpsjon hvis det brukes innen 2 timer ved mistanke om overdose.

På grunn av høy proteinbinding er dialyse ikke virkningsfullt.

Dersom en overdose følges av blødning, bør man følge de generelle behandlingsmetodene ovenfor.

Når blødningen er stanset2

Vurder risikoen for trombose på nytt og start Xarelto ved aktuell dose på nytt på egnet tidspunkt.

* Beregning basert på IQVIA MIDAS-databasen: Salg per kvartal Q4 2019.

 

PP-XAR-NO-0543-1

 

Referanser

▼ Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  SPAF:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon

  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min

  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer

  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger.

   

  VTE:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon

  • Vanligst rapportere bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Hos pasienter med aktiv cancer anbefales 20mg

  • For pasienter med LE og kreft, bør LMWH vurderes for de første 6 måneder, etter 6 måneder kan rivaroksaban (eller edoksaban) vurderes til kreftpasienter uten gastrointestinal kreft.

  • Full dose antikoagulasjon er anbefalt til pasienter med residiv VTE som ikke er relatert til en større reversibel risikofaktor, som større trauma eller kirurgi

  • Kontraindikasjoner for NOAK ved VTE hos pasienter med antifosfolipidsyndrom.  Ved antifosfolipidsyndrom anbefales VKA.

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger

   

  CAD/PAD:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon for Xarelto vaskulær dose:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min

  • Ikke anbefalt ved tidligere hemoragisk eller lakunært slag, eller slag i løpet av siste måned

  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontra­indikasjoner, forsiktighets­regler, interaksjoner og bivirkninger