Xarelto®-forskriverveiledningen gjør det lettere for deg å avgjøre om du skal forskrive Xarelto®. Den er basert på praktiske og klinisk relevante spørsmål. Velg den aktuelle indikasjonen:

Forskriverveiledning

Prescriber aid

Forebygging av hjerneslag ved atrieflimmer

Viktig informasjon om oppstart og dosering av Xarelto® atrieflimmer. Opprett et personlig sammendrag for hver av pasientene dine.

Prescriber aid

Behandling av lungeemboli / dyp venetrombose (LE/DVT) og forebygging av tilbakevendende venøs tromboemboli (VTE)

Viktig informasjon om oppstart og dosering av Xarelto® ved behandling av LE/DVT. Opprett et personlig sammendrag for hver av pasientene dine.

Prescriber aid

Forebyggelse av VTE etter kirurgisk erstatning av kne eller hofte

Viktig informasjon om oppstart og dosering av Xarelto® til forebygging av VTE. Opprett et personlig sammendrag for hver av pasientene dine.

Prescriber aid

Sekundærprofylakse mot akutt koronarsyndrom

Viktig informasjon om oppstart og dosering av Xarelto® til sekundærforebygging av AKS. Opprett et personlig sammendrag for hver av pasientene dine.

 

PP-XAR-NO-0541-1

▼ Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  SPAF:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon

  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min

  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer

  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger.

   

  VTE:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon

  • Vanligst rapportere bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Hos pasienter med aktiv cancer anbefales 20mg

  • For pasienter med LE og kreft, bør LMWH vurderes for de første 6 måneder, etter 6 måneder kan rivaroksaban (eller edoksaban) vurderes til kreftpasienter uten gastrointestinal kreft.

  • Full dose antikoagulasjon er anbefalt til pasienter med residiv VTE som ikke er relatert til en større reversibel risikofaktor, som større trauma eller kirurgi

  • Kontraindikasjoner for NOAK ved VTE hos pasienter med antifosfolipidsyndrom.  Ved antifosfolipidsyndrom anbefales VKA.

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger

   

  CAD/PAD:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon for Xarelto vaskulær dose:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min

  • Ikke anbefalt ved tidligere hemoragisk eller lakunært slag, eller slag i løpet av siste måned

  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontra­indikasjoner, forsiktighets­regler, interaksjoner og bivirkninger