Registrer deg her for nyheter fra Bayer

Ønsker du å motta invitasjon til webinar, produktinformasjon, samt annen relevant informasjon fra Bayer?

 

Registrer deg her

Forebygging av aterotrombotiske hendelser ved perifer arteriesykdom

Xarelto® er indisert til å forebygge aterotrombotiske hendelser hos voksne med symptomatisk perifer arteriesykdom (PAD) og høy risiko for iskemiske hendelser.1

Beskyttelse begynner med kunnskap om pasienten

Hvordan beskytter du pasienter som Bjarne?

Protection starts with getting to know your patient

Hvordan går det med dine PAD pasienter på dagens behandling?

Er du kjent med risikoene for dine PAD pasienter?

Protection starts with getting to know your patient

Effektresultater etter revaskularisering som er relevant for pasienter som Bjarne

Effektdata

Protection starts with getting to know your patient

Primært sammensatt effektresultat med ALI, større amputasjon med vaskulær etiologi, MI, iskemisk slag og CV-død. † RRR ble beregnet som 1-HR.

Hvordan ser fremtiden ut for pasientene dine med PAD?

Er du kjent med risikoene dine pasienter med PAD står overfor?

Tested in high-risk patients

Se hvordan nytte/risikoprofilen er over tid5

Blødning var som regel håndterbart uten signifikant økning av de mest alvorlige blødningstypene sammenlignet med ASA alene6

Independent retrospective cohort analysis US database
Independent retrospective cohort analysis US database

*Andelen av pasienter som opplevde blødningshendelser, ble beregnet som prosentandeler basert på antall hendelser og antall pasienter i hver behandlingsgruppe.

Primært sikkerhetsendepunkt. Basert på en modifisert utgave av blødningskriteriene fra ISTH7 med en bredere definisjon av alvorlige blødningshendelser definert som fatal blødning, symptomatisk blødning inn i et kritisk organ eller område (f.eks. intrakranielt), blødning på operasjonsstedet som fører til nytt inngrep, eller blødningshendelser som fører til sykehusinnleggelse med eller uten innleggelse over natten. Rapporterte steder med alvorlig blødning omfattet gastrointestinale, intrakranielle, hud eller på injeksjonsstedet, samt i urinveier.

Dersom en deltager hadde flere enn én alvorlig blødningshendelse, ble kun den alvorligste blødningshendelsen tatt med i disse analysene.
§Ikke-fatal, symptomatisk.

Ytterligere risiko-/nyttevurdering før du forskriver Xarelto

Risiko-/ nyttevurderinger

Independent retrospective cohort analysis US database

* Du finner mer informasjon i preparatomtalen / fullstendig forskrivningsveileder

Beskytt pasienter som Bjarne

Forskriv umiddelbart etter revaskularisering*

Aspirin

* Etter vellykket perifer revaskularisering og etablering av hemostase. † Xarelto 2 ,5 mg bør brukes med forsiktighet til pasienter ≥ 75 år med akutt koronarsyndrom (ACS ) og CAD /PAD dersom det administreres samtidig med ASA alene eller med ASA pluss klopidogrel eller tiklopidin. Fordel-risiko-forholdet med behandlingen bør vurderes individuelt regelmessig.1

BID, to ganger daglig; CAD, koronar arteriesykdom; CI, konfidensintervall; CrCl, kreatininclearance; CV, kardiovaskulær; DAPT; dobbel behandling med platehemmere; HR, risikofrekvens; ICH, intrakraniell blødning; MACE, alvorlig kardiovaskulær bivirkning; MALE, alvorlige bivirkninger i lemmer; NSAID, ikke-steroid antiinflammatorisk legemiddel; PAD, Perifer arteriesykdom; RRR, relativ risikoreduksjon, T2DM, type II diabetes mellitus. 

 

PP-XAR-NO-0670-1

Referanser

▼ Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  SPAF:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon

  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min

  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer

  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger.

   

  VTE:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon

  • Vanligst rapportere bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Hos pasienter med aktiv cancer anbefales 20mg

  • For pasienter med LE og kreft, bør LMWH vurderes for de første 6 måneder, etter 6 måneder kan rivaroksaban (eller edoksaban) vurderes til kreftpasienter uten gastrointestinal kreft.

  • Full dose antikoagulasjon er anbefalt til pasienter med residiv VTE som ikke er relatert til en større reversibel risikofaktor, som større trauma eller kirurgi

  • Kontraindikasjoner for NOAK ved VTE hos pasienter med antifosfolipidsyndrom.  Ved antifosfolipidsyndrom anbefales VKA.

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger

   

  CAD/PAD:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon for Xarelto vaskulær dose:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min

  • Ikke anbefalt ved tidligere hemoragisk eller lakunært slag, eller slag i løpet av siste måned

  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontra­indikasjoner, forsiktighets­regler, interaksjoner og bivirkninger