Registrer deg her for nyheter fra Bayer

Ønsker du å motta invitasjon til webinar, produktinformasjon, samt annen relevant informasjon fra Bayer?

 

Registrer deg her

Forebygging av aterotrombotiske hendelser ved perifer arteriesykdom

Xarelto® er indisert til å forebygge aterotrombotiske hendelser hos voksne med symptomatisk perifer arteriesykdom (PAD) og høy risiko for iskemiske hendelser.1

Beskyttelse begynner med kunnskap om pasienten

Hvordan beskytter du pasienter som Bjarne?

Protection starts with getting to know your patient

Hvordan går det med dine PAD pasienter på dagens behandling?

Er du kjent med risikoene for dine PAD pasienter?

Protection starts with getting to know your patient

Effektresultater etter revaskularisering som er relevant for pasienter som Bjarne

Effektdata

Protection starts with getting to know your patient

Primært sammensatt effektresultat med ALI, større amputasjon med vaskulær etiologi, MI, iskemisk slag og CV-død. † RRR ble beregnet som 1-HR.

Hvordan ser fremtiden ut for pasientene dine med PAD?

Er du kjent med risikoene dine pasienter med PAD står overfor?

Tested in high-risk patients

Se hvordan nytte/risikoprofilen er over tid5

Blødning var som regel håndterbart uten signifikant økning av de mest alvorlige blødningstypene sammenlignet med ASA alene6

Independent retrospective cohort analysis US database
Independent retrospective cohort analysis US database

*Andelen av pasienter som opplevde blødningshendelser, ble beregnet som prosentandeler basert på antall hendelser og antall pasienter i hver behandlingsgruppe.

Primært sikkerhetsendepunkt. Basert på en modifisert utgave av blødningskriteriene fra ISTH7 med en bredere definisjon av alvorlige blødningshendelser definert som fatal blødning, symptomatisk blødning inn i et kritisk organ eller område (f.eks. intrakranielt), blødning på operasjonsstedet som fører til nytt inngrep, eller blødningshendelser som fører til sykehusinnleggelse med eller uten innleggelse over natten. Rapporterte steder med alvorlig blødning omfattet gastrointestinale, intrakranielle, hud eller på injeksjonsstedet, samt i urinveier.

Dersom en deltager hadde flere enn én alvorlig blødningshendelse, ble kun den alvorligste blødningshendelsen tatt med i disse analysene.
§Ikke-fatal, symptomatisk.

Ytterligere risiko-/nyttevurdering før du forskriver Xarelto

Risiko-/ nyttevurderinger

Independent retrospective cohort analysis US database

* Du finner mer informasjon i preparatomtalen / fullstendig forskrivningsveileder

Beskytt pasienter som Bjarne

Forskriv umiddelbart etter revaskularisering*

Aspirin

* Etter vellykket perifer revaskularisering og etablering av hemostase. † Xarelto 2 ,5 mg bør brukes med forsiktighet til pasienter ≥ 75 år med akutt koronarsyndrom (ACS ) og CAD /PAD dersom det administreres samtidig med ASA alene eller med ASA pluss klopidogrel eller tiklopidin. Fordel-risiko-forholdet med behandlingen bør vurderes individuelt regelmessig.1

BID, to ganger daglig; CAD, koronar arteriesykdom; CI, konfidensintervall; CrCl, kreatininclearance; CV, kardiovaskulær; DAPT; dobbel behandling med platehemmere; HR, risikofrekvens; ICH, intrakraniell blødning; MACE, alvorlig kardiovaskulær bivirkning; MALE, alvorlige bivirkninger i lemmer; NSAID, ikke-steroid antiinflammatorisk legemiddel; PAD, Perifer arteriesykdom; RRR, relativ risikoreduksjon, T2DM, type II diabetes mellitus. 

 

PP-XAR-NO-0670-2

Referanser

   Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon SPAF: 

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko 
  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon 
  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance <15 ml/min 
  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer 
  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner 
  • Bruk anbefales ikke hos pasienter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser.Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter er kontraindisert, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent
  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninge
   MA-XAR-NO-0106-6, AUG 2023


  Uthevet sikkerhetsinfo VTE:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko
  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon
  • Vanligst rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner
  • Bruk anbefales ikke hos pasienter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser.
  • Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter er kontraindisert, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent.
  • For forebyggende behandling av aterotrombotiske hendelser bør rivaroksabanbehandling unngås hos pasienter som får dobbel platehemmende behandling 
  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger 
   MA-XAR-NO-0107-5, AUG 2023


  Uthevet sikkerhetsinformasjon CAD/PAD: 

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko 
  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon
  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min 
  • Samtidig behandling av akutt koronarsyndrom med platehemmende behandling ved tidligere slag eller TIA er kontraindisert. 
  • Samtidig behandling av koronarsykdom/perifer karsykdom med ASA ved tidligere hemoragisk/lakunært slag, eller ethvert slag i løpet av siste måned er kontraindisert.
  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer
  • Bruk anbefales ikke hos pasienter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser.
  • Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter er kontraindisert, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent
  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner 
  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger
   MA-XAR-NO-0105-3, AUG 2023