Registrer deg her for nyheter fra Bayer

Ønsker du å motta invitasjon til webinar, produktinformasjon, samt annen relevant informasjon fra Bayer på e-post?

 

Registrer deg her

Forebygging av slag hos pasienter med atrieflimmer

Xarelto® er indisert til å forebygge hjerneslag hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall.1

Slag er ikke det eneste problemet for pasienter med atrieflimmer og diabetes

Hvordan behandler du pasienter med både atrieflimmer og diabetes?

Protection starts with getting to know your patient
For people with diabetes

Dine pasienter fortjener en behandling som er blitt grundig testet hos pasienter som dem selv

ROCKET AF studien med Xarelto® inkluderte flest pasienter med høyest HAS-BLED-score5-13

Tested in high-risk patients

Risiko for kardiovaskulær død hos dine pasienter med atrieflimmer og diabetes

Ta vare på pasientens fremtid ved å redusere risikoen for kardiovaskulær død5-14

Life is the outcome that matters most

I den samlede populasjonen i ROCKET AF var det ingen signifikant forskjell i resultatet for kardiovaskulær død† eller i det primære sikkerhetsendepunktet for alvorlig eller ikke-alvorlig blødning, sammenlignet med warfarin5
* RRR ble beregnet som 1-HR av Bayer

Rapportert som vaskulær død i publikasjon, Bansilal et al. 2015.14

Behandle pasientene med riktig dose, på riktig tidspunkt og av riktig grunn

Gi pasientene dine en behandling som oppfyller deres individuelle behov*1

Protect your patients with the right dose, at the right time, for the right reason

Med forsiktighet hos pasienter med CrCl 15–29 ml/min. Bruk anbefales ikke hos pasienter med CrCl < 15 ml/min.1Xarelto® 20 mg én gang daglig: For pasienter med NVAF og CrCl ≥ 50 ml/min. Xarelto® 15 mg én gang daglig: For pasienter med NVAF og CrCl 15–49 ml/min.

DIAGNOSEN ATRIEFLIMMER + DIABETES TYPE 2 KAN FÅ DINE PASIENTER UT AV BALANSE

Les mer

AF – atrieflimmer ACC – American College of Cardiology AHA – American Heart Association AKI – akutt nyreskade ARR – absolutt risikoreduksjon BMI – kroppsmasseindeks CI – konfidensintervall CrCl – kreatininclearance CV – kardiovaskulær eGFR – estimert glomerulær filtrasjonshastighet ESRD – terminal nyresvikt HR – risikofrekvens HRS – Heart Rhythm Society ICH – intrakraniell blødning NVAF – ikke-klaffeassosiert atrieflimmer OD – én gang daglig RRR – relativ risikoreduksjon SE – systemisk emboli VKA-er – vitamin K-antagonister ÅR – år

 

HAS-BLED-score brukes til å estimere risiko for alvorlig blødning hos pasienter med atrieflimmer. CHADS2-score brukes til å estimere risiko for hjerneslag hos pasienter med atrieflimmer.

PP-XAR-NO-0491-2

Referanser

   Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon SPAF: 

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko 
  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon 
  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance <15 ml/min 
  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer 
  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner 
  • Bruk anbefales ikke hos pasienter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser.Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter er kontraindisert, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent
  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninge
   MA-XAR-NO-0106-6, AUG 2023


  Uthevet sikkerhetsinfo VTE:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko
  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon
  • Vanligst rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner
  • Bruk anbefales ikke hos pasienter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser.
  • Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter er kontraindisert, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent.
  • For forebyggende behandling av aterotrombotiske hendelser bør rivaroksabanbehandling unngås hos pasienter som får dobbel platehemmende behandling 
  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger 
   MA-XAR-NO-0107-5, AUG 2023


  Uthevet sikkerhetsinformasjon CAD/PAD: 

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko 
  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon
  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min 
  • Samtidig behandling av akutt koronarsyndrom med platehemmende behandling ved tidligere slag eller TIA er kontraindisert. 
  • Samtidig behandling av koronarsykdom/perifer karsykdom med ASA ved tidligere hemoragisk/lakunært slag, eller ethvert slag i løpet av siste måned er kontraindisert.
  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer
  • Bruk anbefales ikke hos pasienter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser.
  • Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter er kontraindisert, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent
  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner 
  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger
   MA-XAR-NO-0105-3, AUG 2023