Registrer deg her for nyheter fra Bayer

Ønsker du å motta invitasjon til webinar, produktinformasjon, samt annen relevant informasjon fra Bayer på e-post?

 

Registrer deg her

Forebygg aterotrombotiske hendelser ved koronar arteriesykdom1

Xarelto® er indisert til å forebygge aterotrombotiske hendelser hos voksne med kronisk koronarsyndrom (CCS) og høy risiko for iskemiske hendelser.

Hvordan går det med dine pasienter med kronisk koronararteriesykdom (CAD) på dagens behandling?

Til tross for sekundærprofylakse som anbefalt i retningslinjene, har pasienter med kronisk CAD fortsatt høy risiko for alvorlige kardiovaskulære (CV) hendelser2-5

Patients with chronic CAD remain at high residual risk of major CV events

CAD, koronarsykdom; CV, kardiovaskulær; , myokardinfarkt.
Basert på en insidensrate på 5–10 % hos de som ble behandlet med ASA alene eller klopidogrel pluss ASA.

Current ESC Guidelines

Høy iskemisk risiko definert som:

Diffus koronor arteriesykdom i flere kar og minst ett av følgende:

 • Diabetes mellitus som krever legemiddelbehandling
 • Tilbakevendende MI
 • PAD
 • CKD med eGFR 15-59 ml/min/1,73 ml2

 

CAD, coroner arteriesykdom; CKD, kronisk nyresykdom; eGFR, estimert glomerulær filtrasjonshastighet; ESC, European Society of Cardiology; MI, myokardinfarkt; PAD, perifer arteriesykdom.

COMPASS - en fase III studie hos pasienter med koronar arteriesykdom og/eller perifer arteriesykdom*

COMPASS trial design

Primære endepunkter

 • Effekt: Alvorlige kardiovaskulære hendelser (MACE, definert som kombinasjonen av kardiovaskulær død, MI og hjerneslag)6-8
 • Sikkerhet: Alvorlig blødning† (inkludert fatal blødning, symptomatisk blødning inn i et kritisk organ eller område, blødning på operasjonsstedet som fører til nytt inngrep, eller blødningshendelser som fører til sykehusbesøk eller -innleggelse)6-8

Studien ble stoppet grunnet bedre effekt i Xarelto pluss ASA-gruppen etter en gjennomsnittlig oppfølging på 23 måneder

BID, to ganger daglig; CAD, koronarsykdom; CV, kardiovaskulær; ISTH, International Society on Thrombosis and Haemostasis; MACE, alvorlige kardiovaskulære bivirkninger; , myokardinfarkt; OD, én gang daglig; PAD, perifer karsykdom.
Xarelto® 5 mg BID var ikke godkjent for klinisk bruk.† Basert på modifiserte blødningskriterier fra ISTH med en bredere definisjon av alvorlig blødning. ‡ Den planlagte oppfølgingsperioden var 3–4 år.

Risiko for kardiovaskulær død, hjerteinfarkt og hjerneslag hos dine pasienter med CAD

Signifikant reduksjon av kombinasjonen kardiovaskulær død, myokardinfarkt (MI) og hjerneslag sammenlignet med ASA alene6

Xarelto vascular dose plus aspirin for patients with chronic CAD vs aspirin alone

En dokumentert sikkerhetsprofil

Flere øyeblikk for pasientene dine støttet av en dokumentert sikkerhetsprofil6

 

Blødningsprofil6

 

Alvorlig blødning var hyppigere i Xarelto + ASA gruppen. Det var ingen signifikant forskjell i intrakraniell eller fatal blødning.

Generally manageable bleeding, with no significant increase in the most serious types vs aspirin alone

BID, to ganger daglig; CAD, koronarsykdom; ICH, intrakraniell blødning; OD, én gang daglig. * Primært sikkerhetsendepunkt. Basert på en modifisert utgave av blødningskriteriene fra ISTH10 med en bredere definisjon av alvorlige blødningshendelser definert som fatal blødning, symptomatisk blødning inn i et kritisk organ eller område (f.eks. intrakranielt), blødning på operasjonsstedet som fører til nytt inngrep, eller blødningshendelser som fører til sykehusinnleggelse med eller uten innleggelse over natten. Rapporterte steder med alvorlig blødning omfattet gastrointestinale, intrakranielle, hud eller på injeksjonsstedet, samt i urinveier. † Dersom en deltager hadde flere enn én alvorlig blødningshendelse, ble kun den alvorligste blødningshendelsen tatt med i disse analysene. ‡ Ikke-fatal, symptomatisk. ¶ Andelen av pasienter som opplevde blødningshendelser, ble beregnet som prosentandeler basert på antall hendelser og antall pasienter i hver behandlingsgruppe.

 

PP-XAR-NO-0669-1

Referanser

▼ Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  SPAF:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon

  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min

  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer

  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger.

   

  VTE:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon

  • Vanligst rapportere bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Hos pasienter med aktiv cancer anbefales 20mg

  • For pasienter med LE og kreft, bør LMWH vurderes for de første 6 måneder, etter 6 måneder kan rivaroksaban (eller edoksaban) vurderes til kreftpasienter uten gastrointestinal kreft.

  • Full dose antikoagulasjon er anbefalt til pasienter med residiv VTE som ikke er relatert til en større reversibel risikofaktor, som større trauma eller kirurgi

  • Kontraindikasjoner for NOAK ved VTE hos pasienter med antifosfolipidsyndrom.  Ved antifosfolipidsyndrom anbefales VKA.

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger

   

  CAD/PAD:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon for Xarelto vaskulær dose:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min

  • Ikke anbefalt ved tidligere hemoragisk eller lakunært slag, eller slag i løpet av siste måned

  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontra­indikasjoner, forsiktighets­regler, interaksjoner og bivirkninger