DIAGNOSEN ATRIEFLIMMER + DIABETES TYPE 2 KAN FÅ DINE PASIENTER UT AV BALANSE

Risiko forbundet med atrieflimmer og type 2 diabetes utgjør en vedvarende utfordring for sykdomshåndtering. Problemene øker med pasientens alder.1,2


Type 2 diabetes og atrieflimmer

Pasienter med type 2 diabetes har 49 % større risiko for å utvikle atrieflimmer.3 Atrieflimmer og type 2 diabetes er tydelig forbundet med slag og økt mortalitet.3 Omtrent 1 av 3 med atrieflimmer har også type 2 diabetes.4


Pasienter med atrieflimmer og type 2 diabetes har 1,7 ganger større sannsynlighet for å få slag enn pasienter med atrieflimmer uten type 2 diabetes.5

CHA2DS2-VASc – for å vurdere pasientens risiko for slag6,7

Alt tag

Diagnosen type 2 diabetes og atrieflimmer er kompleks – for både pasienter og helsepersonell. I tillegg til økt risiko for slag, er pasienter mer utsatt for alvorlig hjertesykdom.4

Slag er ikke den eneste risikoen for pasienter med diabetes 8,9

Alt tag

kan dø av en

kardiovaskulær

 hendelse, 

inklusive slag8

Alt tag

utvikler

nedsatt 

nyrefunksjon9

Hva er sammenhengen mellom type 2 diabetes og atrieflimmer?

Sammenhengen mellom atrieflimmer og type 2 diabetes krever spesiell oppmerksomhet hos pasienter med risiko for begge. Type 2 diabetes er kjent for å ha effekt på utviklingen av atrieflimmer og øke risiko for slag på to ulike måter. Det er en biologisk sammenheng mellom type 2 diabetes og den påfølgende utviklingen av atrieflimmer og slag.10,11 1) Hyperglykemi forstyrrer hjertets naturlige pacemaker, noe som kan forårsake atrieflimmer. 2) Type 2 diabetes øker koaguleringen av blodet, som i kombinasjon med atrieflimmer fører til økt risiko for slag.

Alt tag

Skade på hjertets naturlige pacemaker:

Type 2 diabetes er assosiert med dysregulering av flere molekylære celleprosesser, noe som kan føre til utvikling av atrieflimmer. Dette inkluderer nevrologisk dysfunksjon og atriefibrose, som kan endre ledningsmønstrene i hjerte og føre til atrieflimmer.10

Økt koagulering av blodet:

I tillegg til arteriell dysfunksjon, fremmer type 2 diabetes tilstander som øker koaguleringen av blodet, og øker dermed risikoen for slag og hjerteinfarkt. Disse inkluderer:

 

 • Aktivering av koagulasjonssystemet. Forhøyede nivåer av vevsplasminogenaktivatorantigen og faktor VIII-aktivitet.11
 • Redusert fibrinolytisk aktivitet og endringer i blodplate- og endotelfunksjon11

Komorbiditeter

Pasienter med atrieflimmer er ofte eldre og har komorbiditeter. I tillegg til type 2 diabetes kan de ha hjertesvikt, koronararteriesykdom, overvekt, nyresykdom og hypertensjon.4

Nyrer

I tillegg til helseproblemene nevnt ovenfor, er type 2 diabetes også forbundet med nedsatt nyrefunksjon. Opp til 20-40 % av pasientene med type 2 diabetes har kronisk nyresykdom; en alvorlig kronisk komplikasjon.12

Nyrwe

Xarelto® til dine pasienter med atrieflimmer og type 2 diabetes14,15

Alt tag

Forekomst av type 2 diabetes i klinisk studie med Xarelto14,16

Opptil 40% av pasientene i ROCKET-AF (N = 14264) hadde type 2 diabetes16

Alt tag

Reduser risiko for kardiovaskulær død med Xarelto14

Frekvens av kardiovaskulære hendelser med Xarelto vs warfarin hos pasienter med atrieflimmer og diabetes
Alt tag

ROCKET AF: Effektanalyse av per protocol-populasjon. Sikkerhetsanalyse på safety on treatment-populasjon. Xarelto 15 mg én gang daglig: for pasienter med atrieflimmer og CrCl 30–49 ml/min.
Brukes med forsiktighet hos pasienter med CrCl 15–29 ml/min. Bruk anbefales ikke hos pasienter med CrCl < 15 ml/min. Figur utarbeidet av Bayer etter referanse 17.
RRR; relativ risikoreduksjon, ARR; absolutt risikoreduksjon.

Enkel dosering til dine pasienter - én tablett daglig15

Alt tag

En behandling som oppfyller deres individuelle behov15*

* Brukes med forsiktighet til pasienter med CrCl 15–29 ml/min. Anbefales ikke til pasienter med CrCl < 15 ml/min.

 

Xarelto 20 mg en gang daglig: til pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og CrCl 50 ml/min. Xarelto 15 mg en gang daglig: til pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og CrCl 15–49 ml/min
 

Registrer deg for å motta nyheter fra Bayer

Ønsker du å motta invitasjon til webinar, produktinformasjon og annen relevant informasjon fra Bayer på e-post?


Registrer deg her 

Xarelto logo

Referanser:

 • Fuster V, et al. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management of Patients with Atrial Fibrillation. Circulation 2006;114(7):e257-354 Return to content
 • Chugh SS, et al. Worldwide Epidemiology of Atrial Fibrillation. A Global Burden of Disease 2010 Study. Circulation 2014;129(8):837-47 Return to content
 • Baker WL, et al. Effectiveness and safety of rivaroxaban and warfarin for prevention of major adverse cardiovascular or limb events in patients with non-valvular atrial fibrillation and type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab 2019;21:2107–2114 Return to content
 • Echouffo-Tcheugui JB, et al. Care Patterns and Outcomes in Atrial Fibrillation Patients With and Without Diabetes. Am Coll Cardiol. 2017;70(11):1325-1335 Return to content
 • Ashburner JM, et al. Impact of Diabetes and Glycemic Control on Ischemic Stroke Risk in AF Patients: ATRIA Study. J Am Coll Cardiol. 2016 January 26; 67(3):239–247. Return to content
 • Hindricks G, et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2020;00:1–125 Return to content
 • 7. Friberg L, et al. Evaluation of risk stratification schemes for ischaemic stroke and bleeding in 182 678 patients with atrial fibrillation: the Swedish Atrial Fibrillation cohort study. Eur Heart J (2012)33(12):1500–10. Return to content
 • Laakso M. Cardiovascular disease in type 2 diabetes from population to man to mechanisms: the Kelly West Award Lecture 2008. Diabetes Care 2010;33:442–449 Return to content
 • Molitch ME, et al. Nephropathy in diabetes. Diabetes Care 2004;27:S79–S83 Return to content
 • Bohne LJ, et al. The Association Between Diabetes Mellitus and Atrial Fibrillation: Clinical and Mechanistic Insights. Physiol 2019;26;10:135 Return to content
 • Wang CC, et al. Atherosclerotic Cardiovascular Disease and Heart Failure in Type 2 Diabetes – Mechanisms, Management, and Clinical Considerations. Circulation 2016;133(24):2459-502 Return to content
 • Gheith O, et al. Diabetic kidney disease: worldwide difference of prevalence and risk factors. J Nephropharmacol 2015;5(1):49-56 Return to content
 • Olesen, JB. et al. Stroke and Bleeding in Atrial Fibrillation with Chronic Kidney Disease. N Engl J Med 2012;367:625-635 Return to content
 • Bansilal S, et al. Efficacy and safety of rivaroxaban in patients with diabetes and nonvalvular atrial fibrillation: The Rivaroxaban Oncedaily, Oral, Direct Factor Xa Inhibition Compared with Vitamin K Antagonism for Prevention of Stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation (ROCKET AF Trial). Am Heart J 2015;170(4):675-682.e8 Return to content
 • Xarelto® preparatomtale, avsnitt 4.1 og avsnitt 4.2, oppdatert 06.2022. Return to content
 • Patel MR, et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med 2011;365:883–891 Return to content
 • Fox KAA, et al. Prevention of stroke and systemic embolism with rivaroxaban compared with warfarin in patients with non-valvular atrial fibrillation and moderate renal impairment. Eur Heart J. 2011;32(19):2387–94 Return to content

Ikke la atrieflimmer + type 2 diabetes få dine pasienter ut av balanse.
Vurder Xarelto til dine pasienter med type 2 diabetes og komorbid atrieflimmer

 

Alt tag

Se fullstending felleskatalogtekst for Xarelto her

SPAF:

Uthevet sikkerhetsinformasjon:

 • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko 

 • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon 

 • Skal ikke brukes ved kreatininclearance <15 ml/min 

 • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer 

 • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner 

 • Bruk anbefales ikke hos pasienter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser.Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter er kontraindisert, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent

 • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger

MA-XAR-NO-0106-5