Registrer deg her for nyheter fra Bayer

Ønsker du å motta invitasjon til webinar, produktinformasjon, samt annen relevant informasjon fra Bayer på e-post?

 

Registrer deg her

Behandling av lungeemboli / dyp venetrombose (LE/DVT) og forebygging av tilbakevendende venøs tromboemboli (VTE)1

Xarelto reduserer risiko for tilbakevendende VTE hos dine pasienter

Xarelto® er indisert for behandling av lungeemboli, dyp venetrombose og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne1

Fokus på pasienter med komorbiditeter og VTE

Sikkerhetsprofil undersøkt hos pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon, aktiv cancer, tidligere VTE og hos skrøpelige pasienter2-4

Xarelto® behandler mot tilbakevendende VTE, med kun 1 % risiko for alvorlig blødning*,2

Rose VTE Bio

* Demonstrerte alvorlig blødningshendelse-frekvens i EINSTEIN PE/DVT.
Primært effektresultat var tilbakevendende symptomatisk VTE.

RRR ble beregnet som 1-HR av Bayer.

XALIA støtter effekt- og sikkerhetsprofilen for Xarelto® i klinisk praksis5

Rose VTE Bio second image

Primært effektresultat var tilbakevendende symptomatisk VTE.
§ Innledende behandling med ufraksjonert heparin, lavmolekylært heparin eller fondaparinuks, etterfulgt av en VKA.

I EINSTEIN LE/DVT reduserte Xarelto® risikoen for alvorlig blødning:2-4

 • Hos pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon, med 77 % sammenlignet med enoksaparin/VKA3
 • Hos pasienter med aktiv cancer, med 58 % sammenlignet med enoksaparin/VKA4
 • Hos skrøpelige pasienter, med 73 % sammenlignet med enoksaparin/VKA2

I EINSTEIN-PE – egen lungeemboli studie med Xarelto:

 • Kun 1 % av pasientene som fikk Xarelto®, fikk alvorlig blødning‖,6

 

  Hos LE/DVT-pasienter med nedsatt nyrefunksjon viste Xarelto® færre alvorlig blødning sammenlignet med enoksaparin/VKAF¶,3

  Alt tag

  † Primært effektresultat var tilbakevendende symptomatisk VTE.

  ‡ RRR ble beregnet som 1–HR.

  ¶ Normal nyrefunksjon: CrCl ≥ 80 ml/min. Lett nedsatt nyrefunksjon: CrCl 50–79 ml/min. Moderat nedsatt nyrefunksjon: CrCl 30–49 ml/min Xarelto® skal brukes med forsiktighet hos pasienter med CrCl 15–29 ml/min. Bruk av Xarelto® anbefales ikke hos pasienter med CrCl < 15ml/min.

  • Velg Xarelto® til pasienter med nedsatt nyrefunksjon – godkjent for pasienter med CrCl > 15 ml/min**,1

  ‖ I samleanalysen av EINSTEIN DVT og PE studiene var totale tilfeller av klinisk relevant blødning mellom Xarelto® og enoksaparin + VKA, sammenlignbare.

  ** Se preparatomtalen for Xarelto® for full veiledning.

  Dokumentert effekt og sikkerhet med Xarelto® hos cancer assosiert trombose pasienter††,4

  Alt tag

  † Primært effektresultat var tilbakevendende symptomatisk VTE.

  ‡ RRR ble beregnet som 1–HR.

  †† Undergruppeanalyse av pasienter med kreft som deltok i de randomisert kontrollerte EINSTEIN-PE- og EINSTEIN-DVT-studiene.

  ‡‡ ITT-populasjon: N=8 281; pasienter med aktiv cancer, n=655. 

  §§ Sikkerhetspopulasjon: N=8 246; pasienter med aktiv cancer, n=651.

  • Xarelto® er eneste NOAK uten advarsel i preparatomtalen for pasienter med aktiv kreft1,10

  ‖ I samleanalysen av EINSTEIN DVT og PE studiene var totale tilfeller av klinisk relevant blødning mellom Xarelto® og enoksaparin + VKA, sammenlignbare.

  ** Se preparatomtalen for Xarelto® for full veiledning.

  Xarelto® reduserte alvorlig blødning hos skrøpelige pasienter med 73 % vs. enoksaparin/VKA‖‖,2

  Alt tag

  † Primært effektresultat var tilbakevendende symptomatisk VTE.

  ‡ RRR ble beregnet som 1–HR.

  ‖‖ Skrøpelige pasienter er definert til å ha én eller flere risikofaktorer: alder > 75 år, nedsatt nyrefunksjon (CrCl < 50 ml/min) eller lav kroppsvekt (≤ 50 kg).

  Xarelto® må brukes med forsiktighet hos pasienter med kreatininclearance på 15–29 ml/min av EINSTEIN var totale tilfeller av klinisk relevant blødning mellom Xarelto® og enoksaparin + VKA, sammenlignbare.2

  • Velg Xarelto® til pasienter med nedsatt nyrefunksjon – godkjent for pasienter med CrCl > 15 ml/min**,1

  ‖ I samleanalysen av EINSTEIN DVT og PE studiene var totale tilfeller av klinisk relevant blødning mellom Xarelto® og enoksaparin + VKA, sammenlignbare.

  ** Se preparatomtalen for Xarelto® for full veiledning.

  Xarelto® halverte risikoen for alvorlig blødning hos pasienter med LE sammenlignet med enoksaparin/VKA

  Alt tag

  I samleanalysen av EINSTEIN var totale tilfeller av klinisk relevant blødning mellom Xarelto® og enoksaparin + VKA, sammenlignbare.2

  † Primært effektresultat var tilbakevendende symptomatisk VTE.

  ‡ RRR ble beregnet som 1–HR.

  • Velg Xarelto® til LE-pasientene dine, i vissheten om at det er den eneste NOAK som har en LE-spesifikk klinisk studie

  ‖ I samleanalysen av EINSTEIN DVT og PE studiene var totale tilfeller av klinisk relevant blødning mellom Xarelto® og enoksaparin + VKA, sammenlignbare.

  ** Se preparatomtalen for Xarelto® for full veiledning.

  Hos pasienter med tidligere VTE ble tilbakevendende VTE redusert med 55 % vs. enoksaparin/VKA2

  Alt tag

  EINSTEIN samleanalyse: Primært effektendepunkt var non-inferior sammenlignet med behandlingsstandard2
  I samleanalysen av EINSTEIN var totale tilfeller av klinisk relevant blødning mellom Xarelto® og enoksaparin + VKA, sammenlignbare.2

   

  • Velg Xarelto® for å forebygge mot tilbakevendende VTE hendelser til dine pasienter

  ‖ I samleanalysen av EINSTEIN DVT og PE studiene var totale tilfeller av klinisk relevant blødning mellom Xarelto® og enoksaparin + VKA, sammenlignbare.

  ** Se preparatomtalen for Xarelto® for full veiledning.

  Mulighet for forlenget behandling hos dine VTE-pasienter7

  Opptil 40 % av pasientene kan oppleve tilbakevendende VTE. Forlenget behandling bør vurderes9 

  Xarelto® har signifikant lavere risiko for tilbakevendende VTE og er like sikkert å bruke som aspirin¶¶,7

  Einstein PE

  † rimært effektresultat var tilbakevendende symptomatisk VTE.

  ‡ RRR ble beregnet som 1–HR.

  ¶¶ For forlenget VTE-behandling.

  *** Ingen hendelser etter dag 360 opptil dag 480.

  • Forlenget behandlingen for LE/DVT-pasientene dine med trygghet observasjon av <1 % alvorlige blødninger i EINSTEIN CHOICE

  Mindre enn 1 % av pasientene opplevde alvorlige blødninger med Xarelto®†††,2,5,7,8

  Clot resolution

   

  ††† I EINSTEIN-programmet og XALIA-studien.

  ‡‡‡ Resultatene kan ikke sammenlignes direkte med kliniske studier ettersom studiene fra klinisk praksis var observasjonsstudier. Forskjellen i studiedesign, pasientpopulasjoner, definisjoner for sikkerhets- eller effektresultater og datainnsamlingsmetoder gjør det vanskelig å sammenligne studiene med hverandre eller med kliniske studier.

  Behandle pasientene med riktig dose, på riktig tidspunkt og av riktig grunn

  Doseringsalternativer for pasienter med tidligere VTE som har behov for forlenget behandling1

  HoT-PE VTE

   

  Xarelto® 15 mg og 20 mg skal tas med mat for å sikre høy (80–100 %) biotilgjengelighet og absorpsjon1

   

  §§§Under behandling med Xarelto® 10 mg én gang daglig.

   

  ARR – absolutt risikoreduksjon, CI – konfidensintervall, CrCl – kreatininclearance, 
  DVT – dyp venetrombose, EXT – forlengelse, HR – risikofrekvens, ITT – intention to 
  treat, NOAK – non-vitamin K-antagonist oral antikoagulant, OD – én gang daglig, LE – lungeemboli, RRR – relativ risikoreduksjon, VKA – vitamin K-antagonist, VTE – 
  venøs tromboemboli

   

   

  PP-XAR-NO-0492-1

   

   

  Referanser

  ▼ Uthevet sikkerhetsinformasjon:

   SPAF:

   Uthevet sikkerhetsinformasjon:

   • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

   • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon

   • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min

   • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer

   • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

   • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger.

    

   VTE:

   Uthevet sikkerhetsinformasjon:

   • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

   • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon

   • Vanligst rapportere bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

   • Hos pasienter med aktiv cancer anbefales 20mg

   • For pasienter med LE og kreft, bør LMWH vurderes for de første 6 måneder, etter 6 måneder kan rivaroksaban (eller edoksaban) vurderes til kreftpasienter uten gastrointestinal kreft.

   • Full dose antikoagulasjon er anbefalt til pasienter med residiv VTE som ikke er relatert til en større reversibel risikofaktor, som større trauma eller kirurgi

   • Kontraindikasjoner for NOAK ved VTE hos pasienter med antifosfolipidsyndrom.  Ved antifosfolipidsyndrom anbefales VKA.

   • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger

    

   CAD/PAD:

   Uthevet sikkerhetsinformasjon for Xarelto vaskulær dose:

   • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

   • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min

   • Ikke anbefalt ved tidligere hemoragisk eller lakunært slag, eller slag i løpet av siste måned

   • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

   • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontra­indikasjoner, forsiktighets­regler, interaksjoner og bivirkninger