Registrer deg her for nyheter fra Bayer

Ønsker du å motta invitasjon til webinar, produktinformasjon, samt annen relevant informasjon fra Bayer på e-post?

 

Registrer deg her

Xarelto® indikasjoner

SPAF logo

Forebygging av hjerneslag ved atrieflimmer

Xarelto® er indisert for å forebygge hjerneslag hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall1.

PE/DVT logo

Behandling av lungeemboli (LE) / dyp venetrombose (DVT) og forebygging av tilbakevendende venøs tromboemboli (VTE)

Xarelto® er indisert for behandling av lungeemboli, dyp venetrombose og forebygging av tilbakefall hos voksne1

CAD logo

Forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne med kronisk koronar arteriesykdom (CAD)

Xarelto® administrert sammen med ASA er indisert til å forebygge aterotrombotiske hendelser hos voksne med koronar arteriesykdom (CAD) og høy risiko for iskemiske hendelser1.

PAD logo

Forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne med perifer arteriesykdom (PAD)

Xarelto® administrert sammen med ASA er indisert til å forebygge aterotrombotiske hendelser hos voksne med symptomatisk perifer arteriesykdom (PAD) og høy risiko for iskemiske hendelser1.

ACS logo

Sekundærforebygging ved akutt koronarsyndrom (AKS)

Xarelto® er indisert til forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter etter hendelser med akutt koronarsyndrom (AKS) med forhøyede verdier av biomarkører for hjertet1.

Hip logo

Forebygging av VTE etter elektiv hofteprotesekirurgi

Den første godkjente indikasjonen1 for Xarelto® var til forebygging av venøs tromboemboli hos voksne i forbindelse med elektiv hofteprotesekirurgi.

Knee logo

Forebygging av VTE etter elektiv kneprotesekirurgi

Den første godkjente indikasjonen1 for Xarelto® var til forebygging av venøs tromboemboli hos voksne i forbindelse med elektiv kneprotesekirurgi.

 

PP-XAR-NO-0547-1

Referanser

Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  SPAF:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon

  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min

  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer

  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger.

   

  VTE:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon

  • Vanligst rapportere bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Hos pasienter med aktiv cancer anbefales 20mg

  • For pasienter med LE og kreft, bør LMWH vurderes for de første 6 måneder, etter 6 måneder kan rivaroksaban (eller edoksaban) vurderes til kreftpasienter uten gastrointestinal kreft.

  • Full dose antikoagulasjon er anbefalt til pasienter med residiv VTE som ikke er relatert til en større reversibel risikofaktor, som større trauma eller kirurgi

  • Kontraindikasjoner for NOAK ved VTE hos pasienter med antifosfolipidsyndrom.  Ved antifosfolipidsyndrom anbefales VKA.

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger

   

  CAD/PAD:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon for Xarelto vaskulær dose:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko

  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min

  • Ikke anbefalt ved tidligere hemoragisk eller lakunært slag, eller slag i løpet av siste måned

  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontra­indikasjoner, forsiktighets­regler, interaksjoner og bivirkninger