Registrer deg her for nyheter fra Bayer

Ønsker du å motta invitasjon til webinar, produktinformasjon, samt annen relevant informasjon fra Bayer på e-post?

 

Registrer deg her

Xarelto® indikasjoner

SPAF logo

Forebygging av hjerneslag ved atrieflimmer

Xarelto® er indisert for å forebygge hjerneslag hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer og én eller flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall1.

PE/DVT logo

Behandling av lungeemboli (LE) / dyp venetrombose (DVT) og forebygging av tilbakevendende venøs tromboemboli (VTE)

Xarelto® er indisert for behandling av lungeemboli, dyp venetrombose og forebygging av tilbakefall hos voksne1

CAD logo

Forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne med kronisk koronar arteriesykdom (CAD)

Xarelto® administrert sammen med ASA er indisert til å forebygge aterotrombotiske hendelser hos voksne med koronar arteriesykdom (CAD) og høy risiko for iskemiske hendelser1.

PAD logo

Forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne med perifer arteriesykdom (PAD)

Xarelto® administrert sammen med ASA er indisert til å forebygge aterotrombotiske hendelser hos voksne med symptomatisk perifer arteriesykdom (PAD) og høy risiko for iskemiske hendelser1.

ACS logo

Sekundærforebygging ved akutt koronarsyndrom (AKS)

Xarelto® er indisert til forebygging av aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter etter hendelser med akutt koronarsyndrom (AKS) med forhøyede verdier av biomarkører for hjertet1.

Hip logo

Forebygging av VTE etter elektiv hofteprotesekirurgi

Den første godkjente indikasjonen1 for Xarelto® var til forebygging av venøs tromboemboli hos voksne i forbindelse med elektiv hofteprotesekirurgi.

Knee logo

Forebygging av VTE etter elektiv kneprotesekirurgi

Den første godkjente indikasjonen1 for Xarelto® var til forebygging av venøs tromboemboli hos voksne i forbindelse med elektiv kneprotesekirurgi.

 

PP-XAR-NO-0492-2

Referanser

   Uthevet sikkerhetsinformasjon:

  Uthevet sikkerhetsinformasjon SPAF: 

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko 
  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon 
  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance <15 ml/min 
  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer 
  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner 
  • Bruk anbefales ikke hos pasienter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser.Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter er kontraindisert, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent
  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninge
   MA-XAR-NO-0106-6, AUG 2023


  Uthevet sikkerhetsinfo VTE:

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko
  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon
  • Vanligst rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner
  • Bruk anbefales ikke hos pasienter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser.
  • Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter er kontraindisert, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent.
  • For forebyggende behandling av aterotrombotiske hendelser bør rivaroksabanbehandling unngås hos pasienter som får dobbel platehemmende behandling 
  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger 
   MA-XAR-NO-0107-5, AUG 2023


  Uthevet sikkerhetsinformasjon CAD/PAD: 

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko 
  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon
  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance < 15 ml/min 
  • Samtidig behandling av akutt koronarsyndrom med platehemmende behandling ved tidligere slag eller TIA er kontraindisert. 
  • Samtidig behandling av koronarsykdom/perifer karsykdom med ASA ved tidligere hemoragisk/lakunært slag, eller ethvert slag i løpet av siste måned er kontraindisert.
  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer
  • Bruk anbefales ikke hos pasienter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser.
  • Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter er kontraindisert, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent
  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner 
  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninger
   MA-XAR-NO-0105-3, AUG 2023