Generelle bruksvilkår

Tilgang til og bruk av dette nettstedet skal skje i henhold til vilkårene nedenfor. Ikke bruk dette nettstedet hvis du ikke aksepterer disse vilkårene. Nettstedet er utviklet av Bayer AS (Bayer), som også administrerer nettstedet. Vi forbeholder oss retten til avvikle eller forandre hele eller deler av nettstedet, de generelle bruksvilkårene, vår konfidensialitetserklæring, samt eventuelle vilkår for salg og leveranse. Vennligst merk at vi kan gjøre slike endringer ut fra egne vurderinger og uten foregående varsel. Vi må derfor be deg gå gjennom vilkårene på nytt når du besøker nettstedet og legge merke til eventuelle endringer eller tillegg.

Vilkår for bruk av materiale fra nettstedet

All informasjon, alle dokumenter og alle illustrasjoner som publiseres på nettstedet, tilhører Bayer. Enhver tillatelse til å anvende materialet på nettstedet forutsetter at relevant opphavsrettserklæring angis på alle kopier, at materialet kun benyttes til personlig bruk, at det ikke brukes kommersielt, at materialet ikke endres på noen måte og at illustrasjoner fra nettstedet kun brukes i kombinasjon med tilhørende tekst.

Varemerker og opphavsrett

Alle varemerker på nettstedet tilhører Bayer-konsernet så vidt annet ikke er angitt eller det er åpenbart at det tilhører en tredjepart. Uautorisert bruk av disse varemerkene eller annet materiale er uttrykkelig forbudt, og kan utgjøre brudd på opphavsretten, varemerkeretten eller andre immaterielle rettigheter.

Begrenset ansvar

Bayer har nøye sammenstilt den detaljerte informasjonen på dette nettstedet fra interne og eksterne kilder i samsvar med vår profesjonelle kunnskap. Vi arbeider fortløpende med å utvide og oppdatere informasjonen. Formålet med informasjonen på nettstedet er å presentere Bayer, våre produkter og tjenester. Vi gir likevel ingen garantier, hverken uttrykkelige eller underforståtte, for at informasjonen er fullstendig eller korrekt. Vi vil spesielt gjøre deg oppmerksom på at informasjon, som var korrekt da den ble publisert, kanskje ikke lenger er oppdatert. Derfor anbefaler vi at du kontrollerer all informasjon du får fra nettstedet før du bruker den. Selv om vi gir råd på dette nettstedet, må du selv kontrollere informasjonen, herunder sjekke våre siste råd, særskilt gjelder det våre sikkerhetsdokumenter og tekniske spesifikasjoner, samt at våre produkter er egnet for sine formål. Ønsker du råd eller instruksjoner vedrørende våre produkter eller tjenester, ber vi deg kontakte oss direkte.


Brukerne av dette nettstedet opplyses med dette om at de bruker nettstedet og dets innhold på egen risiko. Hverken Bayer eller noen tredjepart som er delaktig i å skrive eller produsere for eller bidra til overføringen fra nettstedet, kan holdes ansvarlige for tap eller skader som følger av tilgang til eller manglende tilgang til nettstedet, bruk eller umuliggjort bruk av nettstedet, eller som følge at av du har stolt på informasjonen på nettstedet.

Eksterne nettsteder/lenker

Dette nettstedet inneholder lenker/referanser til andre foretak eller organisasjoners nettsteder. Det innebærer ikke at Bayer godkjenner innholdet på disse nettstedene. Bayer tar heller intet ansvar for tilgjengeligheten til eller innholdet på slike nettsteder eller for tap eller skade som skyldes bruk av dette innholdet, uansett i hvilken form dette er. Lenker til andre nettsteder er kun tatt med av praktiske hensyn for nettstedbrukerne. Brukerne benytter disse nettstedene på eget ansvar. Utvalget av lenker begrenser ikke på noen måte brukerne til å anvende de lenkede nettsidene.

Innsendt informasjon

Brukerne av nettstedet, må selv ta fullt ansvar for de opplysningene de sender til Bayer, samt for at oppgitte opplysninger ikke utgjør et brudd på tredjeparts rettigheter som kan være omfattet av opplysningene. Brukeren gir Bayer tillatelse til å lagre disse opplysningene og bruke dem til statistiske formål, eller til andre spesifikke virksomhetsformål, så fremt opplysningene ikke omfatter personopplysninger, jf personopplysningsloven § 2 nr. 1. Særlig har Bayer rett til å bruke innholdet i slike meldinger, deriblant ideer, oppfinnelser, tegninger, tekniske kunnskaper og ekspertkunnskaper, til alle formål slik som utvikling, produksjon og/eller markedsføring av produkter eller tjenester, og til uten begrensninger å gjengi slik informasjon og gjøre den tilgjengelig for tredjepart.

Internasjonale brukere

Nettstedet kontrolleres, drives og oppdateres av Bayer AS i Norge. Det er alene beregnet for bruk i Norge. Bayer gir ingen garantier for at informasjonen på dette nettstedet er korrekt for områder utenfor Norge, eller for at produkter og tjenester er tilgjengelige med samme utførelse, samme størrelse eller til samme vilkår utenfor Norge. For det tilfelle at du skulle gå inn på nettstedet eller laste ned innhold fra områder utenfor Norge, minner vi om at det er ditt eget ansvar at du opptrer i tråd med gjeldende lokal lovgivning der du befinner deg. Produktene som nevnes på nettstedet, kan ha varierende pakninger, pakningsstørrelser, tekst og merking, avhengig av land.

 

I USA drives Bayer-konsernets virksomhet av Bayer Corporation. Kunder i USA oppfordres til å kontakte noen av deres selskaper.

Nettsted med pålogging: Bruksrett

Vær oppmerksom på at du er pliktig til å beskytte din rett til tilgang mot urettmessig bruk av tredjeperson. Du er også pliktig til å sørge for at den ikke kan brukes av andre personer uten din tillatelse.


Du må straks informere Bayer hvis du oppdager at sikkerhetsforskriftene er overtrådt med hensyn til informasjon som er tilgjengelig på Bayers nettsted, eller hvis uvedkommende har brukt dine innloggingsopplysninger eller om du har grunn til å tro at urettmessig tilgang kan finne sted.

Fremtidsrettede utsagn

Dette nettstedet kan inneholde fremtidsrettede utsagn basert på gjeldende antakelser og prognoser foretatt av Bayer-gruppen, selskapets ledelse eller datterselskaper. Forskjellige kjente og ukjente risikoer, uvisshet og andre faktorer kan føre til betydelige forskjeller mellom de faktiske, fremtidige resultatene, bedriftens økonomiske situasjon, utviklingen eller bedriftens resultater og vurderingene som angis her. Dette omfatter faktorene som dekkes av Bayers offentlige rapporter, som er tilgjengelige fra Bayers nettsted på www.bayer.nohttps://www.bayer.no. Bedriften påtar seg ikke noen form for ansvar for å oppdatere disse fremtidsrettede uttalelsene eller å tilpasse dem til fremtidige hendelser eller utvikling.