Dosering med NOAK én gang daglig

Hvor viktig er etterlevelse av behandling i forbindelse med forebygging av hjerneslag?

Ikke alle pasienter med atrieflimmer følger det foreskrevne behandlingsregimet1.

 

Disse pasientene har ca dobbelt så høy risiko for hjerneslag sammenlignet med pasienter som følger behandlingsregimet som er foreskrevet1.

 

Antikoagulasjonsbehandling med 1 tablett daglig er assosiert med høyere etterlevelse1
 

Alt tag

Sammenlignet med
dosering én gang daglig ,
var etterlevelsen
19% lavere
med dosering 2 ganger daglig5

Alt tag

Atrieflimmer og NOAK: Én eller to tabletter daglig?

Det finnes flere studier som har undersøkt bruk av NOAK én gang daglig hos pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF)1-5

 

En nylig studie fra van der Horst SFB et al. undersøkte prevalens og prediktorer for manglende etterlevelse av behandling med NOAK hos pasienter med atrieflimmer. Den viste også at dosering to ganger daglig var en av faktorene relatert til dårligere etterlevelse5

 

Andre prediktorer for redusert etterlevelse var menn, alder <60 eller ≥60–70 år og en redusert/lavere NOAK dose5
 

Effekt og sikkerhet ved dosering én gang daglig vs to ganger daglig med NOAK

Dosering én gang daglig er assosiert med bedre etterlevelse hos pasienter med atrielfimmer1-5, men hva med effekt- og sikkerhet? Finnes det vitenskapelig dokumentasjon som viser at det ene DOAK-doseringsregimet er bedre enn det andre? 

 

Se en kort video (<2 min) fra et intervju med professor i klinisk farmakologi Reinhold Kreutz, som er ekspert innenfor dette området.

 

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Is there evidence-based support to assert whether once-daily (OD) or twice-daily (BID) novel oral anticoagulants (NOACs) are safer and/or more efficacious in patients with non-valvular atrial fibrillation (SPAF)?  

Etterlevelse av behandling8

For å oppnå optimal beskyttelse mot hjerneslag, må pasienter huske å ta den forskrevne NOAK.

 

I en kanadisk studie om pasientpreferanser på NOAKene ble det vist at 92% av pasientenepå Xarelto husket å ta alledosene sine i løpet av den siste uken8
 

Andel pasienter med glemte doser av antikoagulantia den siste uken, stratifisert i henhold til legemiddel og antall glemte doser*8

Alt tag

Analyse av selvrapporterte adherence av antikoagulasjonsbehandling for slagforebygging ved atrieflimmer. 69% av pasientene fikk vedlikeholdsbehandling og var ikke nydiagnostiserte atrieflimmerpasienter. 
* Undersøkelsen inkluderte 266 pasienter og 178 leger.1 P-verdier stolpediagrammet: p=0.022 for Xarelto vs apiksaban; p=0.001 for Xarelto vs dabigatran; p=0.060 for warfarin vs apiksaban; p=0.007 for warfarin vs dabigatran8

 

For å hjelpe dine pasienter med bedre etterlevelse av behandling, vurder en NOAK dosert en gang daglig

Dosering én gang daglig med Xarelto er av de enkleste doseringsregimene blant NOAK. CrCl er eneste hensynet i forhold til redusert dose, noe som gjør det enkelt å velge rett dose til pasienten7

Dosering for NOAK ved ikke-klaffeassosiert atrieflimmer7,9-11

Alt tag

a. Hos pasienter på verapamilbehandling anbefales 110 mg ×2.
b. Den anbefalte dosering ved moderat nedsatt nyrefunksion er 150 mg ×2. Ved alder ≥ 75 år eller høy blødningsrisiko bør man gjøre en individuell vurdering og overveie 110 mg ×2.
c. Ved CrCl 15-29 ml/min kan Xarelto brukes med forsiktighet. 
Diagrammene er utarbeidet av Bayer etter referanser 7,9-11

 

Enkel dosering til dine pasienter – én tablett daglig7


 

Referanser:

1. Salmasi S. et al. Adherence to oral anticoagulants among patients with atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis of observational studies. BMJ Open 2020;10:e034778.
2. Bae JP, Dobesh PP, Klepser DG, Anderson JD, Zagar AJ, McCollam PL, et al. Adherence and dosing frequency of common medications for cardiovascular patients. The American journal of managed care 2012; 18: 139-46.
3. Weeda ER, Coleman CI, McHorney CA, Crivera C, Schein JR, Sobieraj DM. Impact of once- or twicedaily dosing frequency on adherence to chronic cardiovascular disease medications: A meta-regression analysis. Int J Cardiol 2016; 216: 104-9.
4. Laliberte F, Nelson WW, Lefebvre P, Schein JR, Rondeau-Leclaire J, Duh MS. Impact of daily dosing frequency on adherence to chronic medications among nonvalvular atrial fibrillation patients. Advances in therapy 2012; 29: 675-90.
5. van der Horst SFB et al. TH Open 2023;7:e270–e279.
6. 2021 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the Use of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Patients with Atrial Fibrillation
7. Xarelto preparatomtale, oppdatert 07.2023
8. Andrade JG et al. Values and Preferences of Physicians and Patients With Nonvalvular Atrial Fibrillation Who Receive Oral Anticoagulation Therapy for Stroke Prevention. Can J Cardiol. 2016;32(6):747–753.
9. Pradaxa preparatomtale, oppdatert 07/2022,
10. Eliquis preparatomtale oppdatert 05/2023,
11. Lixiana preparatomtale, oppdatert 03/2021
 

 

 

Uthevet sikkerhetsinformasjon SPAF: 

 

  • Som med andre antitrombotiske midler må Xarelto brukes med forsiktighet hos de med økt blødningsrisiko 

  • Vær oppmerksom på pasienter med nedsatt nyrefunksjon 

  • Skal ikke brukes ved kreatininclearance <15 ml/min 

  • Xarelto er ikke anbefalt hos de med kunstige hjerteklaffer 

  • Vanligste rapporterte bivirkninger på Xarelto er blødningskomplikasjoner 

  • Bruk anbefales ikke hos pasienter med tidligere trombose diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippel-positive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer), da behandling kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser.Samtidig behandling med alle andre antikoagulanter er kontraindisert, unntatt ved bytte av antikoagulasjonsbehandling eller når ufraksjonert heparin administreres for å holde sentralt vene- eller arteriekateter åpent

  • Se felleskatalogteksten før forskrivning av Xarelto, merk spesielt kontraindikasjoner, forsiktighetsregler, interaksjoner og bivirkninge


    MA-XAR-NO-0106-6, AUG 2023